In gesprek met Bert Boerman en Gerrit-Jan VeldhoenTerug naar het overzicht

Bert Boerman en Gerrit-Jan Veldhoen

Het belangrijkste product dat de programmalijn Sterke steden heeft opgeleverd in 2011, is de Strategische Verkenning. Tijdens de ontbijtsessie, de start van de verkenning, stapte de Kampense wethouder Gerrit-Jan Veldhoen (foto onder) aan boord om het roer over te nemen van zijn voorganger Bert Boerman, die gedeputeerde werd. Veldhoen en Boerman maken samen de balans op van de programmalijn.

'ZKN zet regio op de kaart en op de agenda'

In de Strategische Verkenning is veel tijd en energie gestoken. Niet alleen het programmateam Sterke steden en de overige bestuurlijke teams van ZKN waren betrokken bij de totstandkoming ervan, maar ook maatschappelijke partners zoals het onderwijs, VNO-NCW, de SER en de banken. ‘We hebben ons met elkaar georiënteerd op de richting waarin ZKN zich zou moeten ontwikkelen’, zegt Boerman. ‘Alle partijen waren het er wel over eens dat de netwerkstad een dynamisch gebied is. Er was behoefte aan een helder profiel en alle betrokkenen waren zich ervan bewust dat er keuzes gemaakt moesten worden over wat voor gebied we willen zijn.’

Ontwikkelperspectieven

Dat leidde tot drie ontwikkelperspectieven. Boerman: ‘De eerste is gericht op de Randstad. ZKN is een concurrerend stedelijk netwerk en heeft een scharnierfunctie tussen Amsterdam en het noorden van Nederland. ZKN wil een compacte stad zijn met een regionale functie en tegelijkertijd de poort zijn die aansluiting geeft op de hoofdinfrastructuur.’
Het tweede ontwikkelperspectief is de zogenaamde ‘ster’: steden die samen optrekken in thema’s die zij delen. Zwolle-Kampen als het hart van de ster met daaromheen sterke steden zoals Meppel, Hardenberg en Raalte. Het deltanetwerk is het derde ontwikkelperspectief. ‘Water heeft nogal wat impact in dit gebied als het gaat om de structuur van de ruimte. Maar ook de gevolgen voor mobiliteit, economie en wonen zijn enorm’, zegt Boerman. ‘We moeten de deltakennis bundelen. Een proeftuin zijn waarin we innoveren op het gebied van water, ruimte en economie. Dat we die onderwerpen aan elkaar knopen, met water als uitdagende drager, maakt ons ook uniek. Dat gebeurt nergens op deze wijze in Nederland.’
Met deze toekomstperspectieven gaat de programmalijn Sterke steden in 2012 aan de slag  binnen een werkprogramma. Bijvoorbeeld met concrete acties die gericht zijn op de IJsseldelta en de ‘wateropgave’. En dat, zegt Boerman, vergt dat ZKN zich heroriënteert op zijn functie. ‘Want deze onderwerpen laten zich niet door grenzen beperken; je hebt de hele regio nodig om goed vooruit te denken en deze thema’s krachtig op te pakken.’
 

'Alleen ben je sneller, samen kom je verder'

 

Water

ZKN is het voertuig om de regio vooruit te helpen, zegt Veldhoen. ‘Deze regio heeft veel potentie. Niet alleen voor ZKN, maar voor alle omliggende gemeenten en naastliggende provincies. Door een thema als ‘water’ in dit verband op te pakken, met een klein bestuurlijk en lichtvoetig team, kun je kansen creëren voor wonen, werken en recreëren en (veiligheids)risico’s beheersen. Water komt even langs, het is van niemand. Daar zijn we in het IJsseldelta-project innovatief mee bezig. In ZKN-verband kun je zaken bereiken die je alleen niet bereikt. Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.’ Boerman: ‘En samen kunnen we ons beter positioneren op de landkaart en op de rijksagenda. Bereikbaarheid en water zijn onderwerpen die ons op die agenda zetten; ZKN wordt door het rijk erkend, sterker: het rijk denkt mee en zit bij ons aan tafel. Dat is echt van belang.’ Veldhoen: ‘Als we als Kampen alleen tegenover het rijk hadden gestaan, was de Hanzelijn met een boog om Kampen heen gelegd. Nu zijn we de poort van Overijssel, mét een station. Dat is de kracht van ZKN. Dat geeft nieuwe kansen voor ons. Alle mensen die hier straks langskomen kunnen van het mooie Kampen genieten, we hebben veel toeristische potentie.’ Want, net zoals water niet stopt bij de gemeentegrens, doen toeristen dat ook niet. ‘Maar de gemeenteraad vaak wel’, zegt Veldhoen. ‘Sommige raadsleden zijn vooral met de eigen gemeente bezig, zij moeten er echt nog aan wennen dat zij iets te maken hebben met bijvoorbeeld de kansen in de IJsseldelta en de Spoorzone in Zwolle. Want ontwikkelingen in deze gebieden, waarover het gaat in de Strategische Verkenning, dragen óók bij aan de ontwikkelingen binnen Kampen.’

Be good and tell it!

In 2011 heeft de programmalijn Sterke steden de focus gelegd op de Strategische Verkenning. In 2012 komen de Spoorzones sterker op de agenda. ‘Hoe kunnen die elkaar versterken? De Spoorzones maar ook de IJsseldelta hebben een vliegwieleffect op andere zaken’, stelt Boerman. ‘In ZKN-verband nemen we daar verstandige besluiten over, in een prettige sfeer.’
Zwolle-Kampen doet ertoe in de regio, concluderen de bestuurders. ‘Maar dat mogen we wel meer vertellen’, zegt Boerman. ‘We zijn bescheiden, we doen ‘gewoon’, maar we zijn op vele fronten een voorbeeld en dat dragen we veel te weinig uit.’

Interview: Lydia Lijkendijk